NetScout Systems, Inc.

ผู้ นำทางด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของใช้งานบนระบบเครือข่าย (Performance Monitoring) รวมไปถึงความสามารถในการนำข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อทำการวางแผนการ ใช้งานได้ภายในอนาคต (Capacity Planning) ผ่านระบบการตรวจสอบของซอฟท์แวร์อันอัจฉริยะ nGenius Performance Management System ทำให้องค์กรสามารถใช้งานของทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็ม ที่

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์